Privacy Policy

Privacyverklaring PCK-Eersel

Manege PCK-Eersel VOF, gevestigd aan Molenveld 5, 5521 NP te Eersel, NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
PCK_Eersel, Molenveld 5, 5521 NP te Eersel, NL. Contactpersoon gegevensbeheer Anja van de Ven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Manege PCK-Eersel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken - Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Uw veiligheid en die van onze medewerkers is voor ons zeer belangrijk in de uitvoering van al onze activiteiten met paarden. Wij vragen en verwerken voor uw en onze veiligheid bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van onze klanten waar nodig en relevant. Dit betreft de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Gewicht
 • Lengte
 • Autismespectrumstoornis (ASS), indien relevant
 • Gezondheidsgegevens die van belang zijn voor de instructeur, bijv allergieën

De bijzondere persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor een beperkte groep medewerkers, en zijn niet in te zien op het standaardscherm van het softwareprogramma Manegeplan, maar vereisen extra handelingen.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige of bijzondere persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@pck-eersel.nl, dan verwijderen wij deze persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Manege PCK-Eersel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De ledenadministratie en financiële administratie, verzekeringsdoeleinden
 • leveren van paardrijlessen, organiseren paardrijwedstrijden en evenementen en andere activiteiten in combinatie met paarden (buitenritten, kinderfeestjes, pony-kampen)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wij maken soms foto’s en filmpjes voor marketingdoeleinden en bijv. onze Facebook-pagina, maar zorgen dat dan alleen personen in beeld zijn die daar op dat moment specifiek en uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.
 • Voor uw en onze veiligheid en de bewaking van (i) eigendommen van PCK-Eersel, haar manegeklanten en haar pensionklanten; (ii) bezoekers; en (iii) medewerkers. Meer daarover kunt u lezen in onze toelichting cameratoezicht hieronder.

Geautomatiseerde besluitvorming
Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?

Nee, dat doen wij niet.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Manege PCK-Eersel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 

Algemene Persoonsgegevens nodig voor financiële en ledenadministratie, verzekeringsdoeleinden.

Niet langer dan 120 dagen na afloop van uw leskaart, rijlessen of evenement bij ons worden de algemene persoonsgegevens gearchiveerd.

Het archief wordt minimaal 1 x per jaar opgeschoond.

Algemene Persoonsgegevens van klanten die langer dan 2 jaar niet actief zijn, worden verwijderd.

De bijzondere persoonsgegevens worden verwijderd uit Manegeplan als de klant wordt gearchiveerd.

Dit gebeurt maximaal 120 dagen na de actieve lesperiode. In het archief zitten dus geen bijzondere persoonsgegevens.

Cameratoezicht

Beelden worden na maximaal 2 weken gewist als er niets bijzonders op staat.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Manege PCK-Eersel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Manege PCK-Eersel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Manege PCK-Eersel gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Manege PCK-Eersel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pck-eersel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Manege PCK-Eersel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Manege PCK-Eersel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens PCK-Eersel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@pck-eersel.nl

 

 

Cameratoezicht bij PCK-Eersel

Bij PCK-Eersel gebruiken wij camera’s voor uw en onze veiligheid en de bewaking van (i) eigendommen van PCK-Eersel, haar manegeklanten en haar pensionklanten; (ii) bezoekers; en (iii) medewerkers. Hiermee maken wij bewijs van zaken die misgaan, zodat wij daar bijvoorbeeld aangifte van kunnen doen. Natuurlijk houden wij daarbij rekening met de privacy van iedereen die PCK-Eersel bezoekt. In deze verklaring leest u wat uw rechten en plichten zijn.

Toezicht op gebouw en mensen

Wij hebben in onze manege camera’s opgehangen die dag en nacht filmen wat er gebeurt. Mensen zijn op deze beelden herkenbaar. Deze gegevens zijn privacygevoelig en wij beschermen deze natuurlijk zo goed mogelijk.

Het cameratoezicht is overal duidelijk aangegeven met bordjes “Camerabewaking”. In het gebouw hangen geen camera’s in de appartementen.

Camerabeelden worden niet bekeken tenzij daar een dringende reden voor is zoals inbraak, diefstal of andere strafbare feiten.

Andere partijen

PCK-Eersel geeft de camerabeelden aan niemand, tenzij er dingen op staan die tegen de wet zijn of schade opleveren. Dan geven we de beelden aan de politie, of aan de slachtoffers als die ze nodig hebben voor een aangifte of schadeclaim.

De politie kan beelden opeisen als er strafbare feiten op staan. Hierbij moeten zij zich houden aan de regels uit het Wetboek van Strafvordering.

Beveiliging van camerabeelden

PCK-Eersel hanteert de laatste en sterkste beveiliging tegen misbruik of diefstal van de camerabeelden. Alleen bevoegd personeel mag deze inzien, en beelden worden na maximaal 4 weken gewist als er niets bijzonders op staat.

 

Wijziging privacyverklaring

Als daar een goede reden voor is, passen wij deze privacyverklaring aan. U kunt altijd de actuele versie nalezen op onze website www.ervarenmetpaarden.nl.

 

Voor de medewerkers

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers 
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door PCK-Eersel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
      - Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
      - De arbeidsovereenkomst en wettelijke verplichting.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PCK-Eersel de volgende persoonsgegevens van de medewerker vragen:
      - Voornaam;
      - Tussenvoegsel;
      - Achternaam;
      - Telefoonnummer;
      - E-mailadres;
      - Geboortedatum;
      - Salarisgegevens;
      - Kopie ID;
      - BSN-nummer;
      - Bankgegevens.
 

Uw persoonsgegevens worden door PCK-Eersel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
      - Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Voor de directie: Toelichting verzuim:

Welke gegevens mag de werkgever (niet) verwerken?

Werknemer meldt zich ziek à voordat bedrijfsarts is ingeschakeld, mag werkgever verwerken:

 • Telefoonnummer en (verpleeg)adres waarop werknemer te bereiken is;
 • Vermoedelijke duur van het verzuim;
 • Informatie over lopende afspraken en werkzaamheden;
 • Indien van toepassing: of werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt, niet onder welke bepaling (attendeer de werknemer hierop);
 • Of ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
 • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid

Let op: gegevens over aard en oorzaak van de ziekte die werknemer vrijwillig verstrekt, mogen niet opgeslagen worden door werkgever.

Als bedrijfsarts wordt ingeschakeld, mag deze de volgende gegevens aan de werkgever verstrekken (en werkgever mag deze gegevens verwerken):

 • Werkzaamheden waartoe werknemer nog wel of niet meer in staat is: functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werknemer nog kan verrichten;
 • Verwachte duur van het verzuim;
 • Mate van arbeidsongeschiktheid (in de vorm van een percentage, indien de bedrijfsarts dat op die manier terugkoppelt). Let op: werkgever mag niet zelf een percentage ‘bepalen’, op basis van bijvoorbeeld het aantal uren;
 • Eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die werkgever in het kader van de re-integratie moet treffen;
 • Indien de bedrijfsarts weet dat verzuim verband houdt met zwangerschap, dan moet hij dit terugkoppelen aan werkgever. Dit mag werkgever vastleggen.

Let op: indien de werknemer de bedrijfsarts uitdrukkelijk vraagt om bepaalde gegevens aan de werkgever te verstrekken (bijvoorbeeld vanwege mogelijke epileptische aanvallen), dan is het aan de bedrijfsarts om te beoordelen of de werknemer in dit geval toestemming geeft en dus of hij deze gegevens mag verstrekken aan werkgever. Verstrekt de bedrijfsarts de gegevens daadwerkelijk aan werkgever, dan mag werkgever ze vastleggen.

De werkgever mag, met uitzondering van het door de bedrijfsarts verstrekte, niet verwerken:

 • Informatie over aard en oorzaak van het verzuim;
 • Eigen subjectieve waarnemingen of privéproblemen die werknemer heeft geuit;
 • Medische gegevens of gegevens m.b.t. klachten, pijnaanduidingen en/of medicijnen;
 • Gegevens over behandelingen die werknemer ondergaat bij specialisten;
 • Medicijnen die werknemer gebruikt.

 

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
PCK Eersel
Molenveld 5
5521 NP  EERSEL
0497-512534
info@pck-eersel.nl

 

Aangesloten

 

Nieuwsbrief PCK

Nieuwsoverzicht

RUITERKAMP 2019


Er kan weer ingeschreven worden voor het leukste ruiterkamp van Nederland!

Check onze site voor meer informatie en het inschrijfformulier! Wacht niet te lang met inschrijven, want zoals altijd: VOL = VOL!!!